قیمت لنز رنگی ❤️ مشاهده قیمت انواع لنز طبی رنگی ❤️ لنزویژن

در حال نمایش 71 نتیجه

+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
400.000 تومان2.250.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
440.000 تومان480.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
460.000 تومان770.000 تومان
NEW
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
460.000 تومان770.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
480.000 تومان520.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
500.000 تومان600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
540.000 تومان600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
550.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
580.000 تومان680.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
600.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
600.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
600.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
640.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
650.000 تومان900.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
650.000 تومان700.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
700.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
700.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
700.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
700.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
720.000 تومان850.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
720.000 تومان850.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
750.000 تومان800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
750.000 تومان800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
850.000 تومان900.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
850.000 تومان900.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
900.000 تومان1.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
900.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
950.000 تومان1.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.050.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.050.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.050.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان2.500.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان1.200.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان1.200.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان1.200.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.150.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.200.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.200.000 تومان2.500.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.200.000 تومان2.500.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.500.000 تومان1.800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.500.000 تومان1.600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.500.000 تومان1.600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.600.000 تومان1.700.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
2.200.000 تومان

قیمت لنز رنگی

لیست قیمت لنز رنگی

در دنیای مد و زیبایی امروزه دیگر بیشتر مصرف کنندگان لنز تماسی به جای عینک از لنز طبی سفید استفاده می کنند. با گذشت زمان و پیشرفت های زیادی که در این زمینه صورت گرفته است خانم ها برای داشتن چهره ای جذابتر و زیبا از لنز رنگی یا لنز طبی رنگی اسفتاده می کنند. به علت استقبال زیادی که صورت گرفت و فن آوری پیشرفته تر، قیمت لنز رنگی در بازار بیشتر از سایر لنزهاست. در این مقاله سعی کردیم تا دلایل گرانتر بودن آن را برای شما به اختصار توضیح دهیم :

عوامل تاثیر گذار بر قیمت لنز رنگی

علاوه بر اینکه شما می توانید بجای عینک از لنز استفاده کنید در کنار لوازم آرایشی خود نیز می توانید از زیبایی نوع رنگی آن نیز بهره مند شوید. این تغییر طبیعی در رنگ چشم می تواند در اطرافیان شما و حتی سبک زندگیتان بسیار موثر باشد. البته قیمت لنز رنگی اگر برایتان زیاد مهم نباشد توصیه می کنیم از برند لنز خوبی استفاده کنید.

لازم به ذکر است که روش های بهداشتی و مراقبتی هر دو نوع لنز رنگی زیبایی و طبی با یکدیگر یکسان هستند و به قیمت لنز چشم ربطی پیدا نمی کند. برای آن باید جالنزی تهیه کنید و یک محلول لنز با کیفیت نیز خریداری نمایید تا سلامت چشم خود را بخوبی تضمین نمایید.

بیشتر کسانی که از لنز چشم استفاده می کنند اعتقاد دارند که زندگی آنها راحتی و بهبود بیشتری داشته و در مقایسه با هزینه هایی که برای نگهداری عینک می کردند خیلی مقرون به صرفه تر است. در فروشگاه لنزویژن بهترین مارک لنز را می توانید خرید کنید و توصیه ما این است که از آرایشگاه و مراکز غیر معتبر تهیه نشوند تا برای شما در آنیده مشکلی بوجود نیاید.

مهمترین این عوامل عبارتند از

برخی از موارد هستند که قیمت لنز رنگی را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهند. مانند محتوای آب ، میزان اکسیژن رسانی که می توانند در رسیدن هوا به قرنیه بیشترین تاثیر را داشته باشند. همانطور که می دانید در مدت استفاده لنز رطوبت خود را از دست می دهد و اینکه چقدر بتواند مرطوب بماند و چشم را هم از خشک شدن در امان نگه دارد خیلی مهم خواهد بود.

این دو عامل مهم می توانند در کنار یک ماده کاملا پلاستیکی و نرم نقش خود را بهتر ایفا کنند. حتی داشتن یک سطح کاملا صاف و نازک را نیز نباید از قلم انداخت، چون تنها یک لنز باکیفیت از این ویژگی ها برخوردار خواهد بود. مانند لنز فرشلوک ، لنز ایراپتیکس و لنز مورنینگ که در ردیف بهترین ها قرار گرفته اند.

با پیشرفت روز افزون ابزارهای مد و زیبایی و روی آوردن خانم های ایران به این محصولات قیمت لنز رنگی رو به افزایش است و تاکنون توانسته است درصد بالایی از دختران جوان را مشتری پایه ثابت خود قرار دهد که بخاطر تنوع طلبی بالا هر کدام بخواهند تمامی رنگها را بصورت یکجا در کنار خود و در بین لوازم زیبای خود استفاده کنند.

عامل تعیین کننده دیگر که می شود گفت بهتر است در یک لنز باشد داشتن خاصیت جلوگیری از اشعه های مضر نور خورشید مانند یک عینک آفتابی اصل است. یک لنز خوب و با قیمت مناسب باید بتواند براحتی آنها را دفع کرده و مانع از ورود به  چشم مصرف کننده شود. و آخرین گزینه را می توان جلوگیری از خشک شدن چشم دانست.

قیمت کم یا زیاد لنز رنگی

برخی قیمت ها را که در بازار مشاهده می کنید ممکن است برایتان سوال پیش آید که علت آن چیست؟ نباید یک لنز که در مرکزی نامعتبر و بدون مجور فروش می بینید را وسوسه شده و بخرید. ممکن است که برند شناخته شده ای نباشد و یا اینکه تقلبی بوده و بعدا متوجه شوید که چقدر برای چشم شما ضرر داشته است. کیفت و طبیعی بودن حرف اول را خواهد زد.

با ورود کالای چینی به بازار ایران برخی از افراد بدون در نظر گرفتن سلامت چشم افراد و برای بدست آوردن سود بیشتر لنزهای چینی بی کیفیت و فله ای را با قیمت های خیلی پایین وارد بازار ایران نموده و در گوشه و کنار خیابان و سوپرمارکت و حتی برخی آرایشی ها بدون داشتن مجوز و علامت FDA آمریکا بفروش می رسانند. همیشه مراقب سلامت چشم خود باشید.

قیمت مناسب دلیل برداشتن کیفیت نیست

قیمت لنز رنگی به عواملی همچون تولید کننده خوب و معتبر، جنس موادی که از آن ساخته می شود و حتی طبیعی بودن آن برمی گردد. نباید بدون داشتن آگاهی و مراجعه به چشم پزشک اقدام به خرید لنز کنید و با یک اشتباه بزرگ سلامت چشم خود را براحتی به خطر انداخته و حتی منجربه نابینایی خود شوید.

برای هر چشمی ممکن است که یک نوع مارک لنز رنگی سازگاری داشته باشد و اینطور نیست که مثلا رنگی که به چشم دوست شما زیبا به نظر می رسد برای شما هم همانطوری جلوه کند. رنگ مو و پوست و حتی لباس های شما می تواند در انتخاب و زیابیی آن بسیار تاثیر گذار باشد.

اپتومتریست ابتدا با انجام آزمایشاتی منحنی و قطر قرنیه چشم شما را اندازه گیری و بعد از تعیین نمره مورد نیاز شما روی یک برگه برای شما نسخه ای نوشته و از شما می خواهد تا با مراجعه به لنزویژن دقیقا طبق همان محصول مورد نظر خود را خریداری نمایید.

این توصیه ها را جدی بگیرید

عدم خرید لنز از آرایشگاه برای شب عروسی و یا مهمانی. معمولا برخی از آرایشگاه ها لنزهای رنگی را بصورت کرایه ای در اختیار مشتریان خود با قیمت پایین قرار می دهند تا برای یک یا چند شب از آن استفاده کنند. پس از پایان مدت قرار داد باید آنها را برگردانند تا به شخص دیگری کرایه داده شود.

لنز یک وسیله کاملا شخصی و بهداشتی است. میکروب هایی که در چشم دیگران هستند براحتی می توانند توسط لنز به فرد دیگری منتقل و حتی باعث بیماری های عفونی در مصرف کننده شوند. افراد زیادی به پزشک مراجعه کرده و تا کنون بخاطر این عمل غیر بهداشتی صدمه دیده اند. پس مراقب باشید که قیمت لنز رنگی در این مکان ها شما را وسوسه نکند.

به هیچ عنوان از کنار خیابان و دست فروشان لنزهای فله ای را خریداری ننمایید. تمامی آنها بصورت قاچاق و بدون هیچ مشخصه ای وارد کشور و بازار شده اند و برندهایی که روی آنها هک شده کاملا تقلبی می باشد. به طوری که یک لنز ایتالیایی را که قیمت بالایی هم دارد به ارزانترین وجه ممکن به شما می فروشند.

قیمت لنز رنگی در نمونه های مختلف

لنز رنگی نمونه های مختلفی دارد که هر کدام با توجه با خصوصیت هایی که در خود دارند از قیمت لنز رنگی مناسبی برخوردار هستند. در ادامه به بررسی اجمالی آنها می پردازیم :

لنز برای بهبود رنگ طبیعی چشم

یکی از انواع لنز رنگی طبیعی که طرفداران خاص خود را دارد همین نوع است و تنها کاربرد آن استفاده برای روشنتر یا تیره تر کردن رنگ طبیعی چشم شماست. این باعث می شود تا رنگ آن را تقویت کند و در جذاب تر کردن آن کمک بسزایی را داشته باشد. مثلا برخی از مشتریان ما درخواست دارن که رنگی را به آنها پیشنهاد دهیم که به تیره تر شدن چشم آنها کمک کند و حتی برعکس آن را روشن تر نماید. قیمت لنز رنگی در این موارد کمی گرانتر خواهد بود.

قیمت لنز رنگی ویژه

قیمت برخی لنزها مانند لنز هالووین و لنز عروسکی بخاطر خاص و ویژه بودنشان تغییر زیادی دارد. اصولا در شبی در سال که جشن هالووین در آن برگزار می شود تمامی شرکت کنندگان بایستی تغییرات محصوص و عجیبی را در خود ایجاد کنند. چشم انسان بخاطر تنها عضوی که خیلی مورد توجه قرار دارد می تواند اولین گزینه برای انتخاب یک تغییر ویژه باشد.

لنز گربه ای هم که می تواند در این مهمانی ها استفاده شود. این نوع لنز چشم شما را همانند یک نگاه کاملا گربه مانند و زیبا می کند که هر دختر جوانی دوست دارد برای یک مرتبه هم شده آن را تجربه کند.

استفاده از لنزی که رنگ چشم شما را بهبود می بخشد می تواند بصورت نامحسوس و بدون حتی اندکی غیر طبیعی بودن به نگاه شما کمک کند تا زیباتر شود. شفافیت و درخشندگی را تنها در این صورت است که در خود خواهید یافت.

رنگهایی مانند طوسی و عسلی و ترکیبی از آنها همیشه جزو بهترین ها برای مشتریان عزیز ما بوده و تا کنون در ردیف یک بهترین قیمت لنز رنگی بشمار می آیند. فرقی نمی کند که چه تناژ رنگی را انتخاب می کنید، بلکه مهم این است که بر روی چهره شما جذابیت خود را نشان دهد.

قیمت لنز رنگی مات

در صورتی که رنگ طبیعی چشم ما تیره است یک خبر خوب برای شماست که بدانید قیمت لنز رنگی مات نیز نسبتا مناسب است. رنگ هایی مانند عسلی خاکی و فندقی و حتی آبی می توانند برای شما یک تغییر کاملا روشن و واضح را به ارمغان آورند. بهتر است برای یک مرتبه هم که شده آنها را امتحان کنید و  مطمئن باشید که ضرر نخواهید کرد.

قیمت لنز رنگی دست ساز

این نوع لنز رنگی برای اولین بار در ایران با نام برند لنز هیپنوس شناخته شد. دو رنگ فوق العاده زیبای آن که آبی و طوسی هستند به دست ساز شناخته می شوند و بخاطر دخالت دست متخصصان در ساخت آن دارای یک قیمت بسیار محسوس و بالا نسبت به سایر رنگهای این برند هستند. با مراجعه به صفحه این محصول می توانید کاتالگ رنگهای آن را مشاهده نمایید.

طراحی خاص آن می تواند براحتی قسمت رنگی چشم را پوشش داده و بخاطر خاص بودن دیگر قیمت آن برای برخی مهم نبوده و حاضرند هر مبلغی را پرداخت کنند تا از تمامی خوبیهای آن بهره مند شوند.

تأثیر بازار بر قیمت لنز رنگی

تا اینجای مقاله در مورد مواردی صحبت کردیم که قیمت لنز رنگی را بصورت مستقیم تعین می کنند و می شود گفتن که همیشه برای تولید کننده در درجه اول اهمیت قرار دارند. در واقع اگر لنزی این فاکتورها رو نداشته باشد مودر تایید سازمان FDA آمریکا قرار نخواهد گرفت و اجازه فروش نخواهد داشت. حال آنکه چرا قیمت های محصولات لنزویژن نسبت به سایر فروشگاه ها بهتر است به مدیریت آن مجموعه و تخفیفات ویژه ای که برای مشتریان خود در نظر گرفته بر می گردد.

فروش اینترنتی باعث می شود تا دست فروشدگان ما در لنزویژن باز بوده و بتوانند اندکی از قیمت ها بکاهند تا تمامی مردم عزیز کشورمان بتوانند از این محصولات بهره مند شوند. ارسال رایگان تمامی محصولات برای خرید های بالای صد هزار تومان و پرداخت در محل تحویل ویژه شهر تهران می تواند مشتری را کاملا راضی کرده و از هزینه ای که بابت لنز پرداخت می کند کاملا راضی باشد.

قیمت لنز رنگی در لنزویژن

قیمت لنز رنگی در فروشگاه لنزویژن بسیار مناسب تر از مراکز دیگر بوده و در ردیف مراکزی است که نمایندگی تمامی برندهای نامبرده را دریافت نموده است. تمامی محصولات لنز طبی در این فروشگاه هم به صورت حضوری و هم آنلاین به فروش می رسند.

با اندکی سرچ کردن در اینترنت و شبکه های اجتماعی قیمت ها را با یکدیگر مقایسه کنید. نتیجه همیشه روشن خواهد بود. لیستی از محصولات با مارک های متفاوت را در این فروشگاه پیدا خواهید کرد. اصلاح عیوب انکساری شما مانند دوربینی، نزدیکبینی، آستیگماتیسم و حتی قوز قرنیه با این محصولات امکان پذیر خواهد بود.

تشخیص تقلبی بودن یک لنز برای کسانی که دفعه اولشان است با آن آشنا می شوند کار دشواریست. بخصوص اینکه نمیدانند باید از کجا تهیه کنند و حتی تنبلی می کند یک وقت ملاقات با اپتومتریست را داشته باشند. اینگونه است که بدون هیچ آگاهی وارد یک مرکز نامعتبر می شوند و هر محصولی را که به انها پیشنهاد شود می خرند.

نه تاریخ انقضای آن را چم می کنند و نه اینکه آیا دارای مجور بهداشت است یا خیر؟ این طوری است که باعث صدمات جبران ناپذیر به چشم خود شده و ادعا می کنند که کلا قیمت لنز رنگی بالاست و ضرر هم دارد.

بنابراین به شما توصیه می کنیم که تنها این اطلاعات را از زبان پزشک خود بدست آورید و پس از اینکه با او مشورت کردید اقدام به خرید کنید و با خیالی راحت از آنها استفاده کنید، زندگی روزمره خود را سپری و فعالیت های عادی خود را انجام دهید.

دو محصول تاثیر گذار در قیمت لنز رنگی

در بازار دنیا از همان اوایل که مردم برایشان قیمت لنز رنگی مهم بود به دنبال برندهای برزیلی، ایتالیایی و حتی آمریکایی بودند. محصولاتی که این کشورها تولید می کنند توانسته اند خود را به عنوان باکیفیت ترین و بهترین ها در جهان معرفی کنند.

لنز رنگی سولوتیکا با قیمت بالایی که دارد مدعی طبیعی بودن و راحتی در بین سایر برندهاست. این لنز توانسته است کاتالوگ رنگهای خود را به دو سری دور دار و بدون دور تقسیم نماید تا برای هر نوع سلیقه ای یک محصول خوب را به ارمغان آورد. شرکت وارد کننده آن دامون طب پارس در ایران است که نمایندگی فروش تمامی محصولات خود را به لنزویژن داده است.

محصول بعدی لنز رنگی دسیو ایتالیا است که از قلب این کشور برخواسته و خیلی وقت است که وارد بازار ایران شده و قیمت لنز رنگی آن بسیار مناسب است. در واقع این دو محصول که معرفی شدند جزو گرانترین ها بودند تا اینکه سایرین هم کم کم خود را به آنها رساندند و مدعی شدند که به لحاظ کیفیت و زیبایی دست کمی از این دو محصول ندارند.

از بین این دو محصول اولی هم از نوع سالانه است و هم نوع فصلی اما دسیو فقط برای مدت زمان 3 ماه استفاده خواهد شد و پس از گذشت تاریخ مصرفشان باید با یک جفت جدید جایگزین شوند. در این مدت سعی کنید که آنها را با محلول مخصوص لنز تمیز کنید تا درگیر عفونت های چشمی نشده و سلامتی چشم خود را حفظ کنید. توصیه می شود که هرگز با آمها نخوابید یا به حمام و استخر برای شنا وارد نشوید. لنز شما در تماس با آب از بین خواهد رفت. مشاهده لیست قیمت لنز چشم و قیمت لنز طبی را نیز فراموش نکنید.

blank
( پرداخت درمحل ویژه تهران )
+