لنز رنگی ❤️ خرید لنز رنگی چشم - نمایندگی رسمی ❤️ لنزویژن

در حال نمایش 84 نتیجه

+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
400.000 تومان2.250.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
440.000 تومان480.000 تومان
فروش ویژه
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
450.000 تومان550.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
460.000 تومان770.000 تومان
NEW
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
460.000 تومان770.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
480.000 تومان520.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
490.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
500.000 تومان600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
540.000 تومان600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
550.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
580.000 تومان640.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
580.000 تومان680.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
600.000 تومان1.200.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
600.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
600.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
600.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
640.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
640.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
650.000 تومان900.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
650.000 تومان1.300.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
650.000 تومان700.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
700.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
700.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
700.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
700.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
720.000 تومان850.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
720.000 تومان850.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
750.000 تومان1.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
750.000 تومان800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
750.000 تومان800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
800.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
850.000 تومان900.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
850.000 تومان900.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
900.000 تومان1.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
900.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
950.000 تومان1.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.050.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.050.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.050.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان2.500.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان1.200.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان1.200.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان1.200.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.150.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.200.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.200.000 تومان2.500.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.200.000 تومان2.500.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.500.000 تومان1.800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.500.000 تومان1.800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.500.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.500.000 تومان1.600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.500.000 تومان1.600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.600.000 تومان1.700.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.600.000 تومان1.700.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.600.000 تومان1.700.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.600.000 تومان1.700.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
2.500.000 تومان

لنز رنگی

خرید لنز رنگی

اگر به تازگی اسم لنز رنگی به گوشتان خورده و می خواهید خریداری نمایید، ممکن است دچار این مشکل شده باشید که کدام نوع آن برای شما مناسب است. با تست کردن چند گزینه متفاوت در صورت امکان و همچنین استفاده اس تجربه دیگران می توانید این کار را انجام دهید. ما در فروشگاه لنزویژن خود را ملزم به این کرده ایم که با کیفیت ترین محصولات لنز تماسی را به مشتریان خود ارائه دهیم.

با توجه به آنچه در بالا بیان شد، تصمیم گرفتیم در ادامه این پست راهنمایی کمی در مورد انواع مختلف لنز رنگی به شما ارائه دهیم تا بتوانید لنز مورد نظر خود را در مجموعه محصولات فراوان که در دسترس قرار گرفته خریداری نمایید. برای راحتی بیشتر ما آنها را به چهار دسته تقسیم کرده ایم و هر کدام را توضیح می دهیم. بعد از مطالعه شما لنز متناسب با خود را خواهید یافت.

معرفی انواع لنز رنگی

لنز رنگی یکی از بهترین گزینه ها برای تغییر و درخشش بیشتر چشم های شماست. آنها رنگ چشم شما را به سادگی تغییر داده و به زیبایی آن می افزایند. گزینه های مختلفی مانند مدت زمان استفاده، کیفیت، طبیعی بودن و موادی که با آن ساخته شده اند در انتخاب نوع لنز چشم موقع خرید باید مورد توجه قرار گیرند. بهتر است در مورد هر کدام از این موارد بیشتر بدانید تا برند مورد نظر خود را راحت تر انتخاب کنید :

مدت زمان استفاده

در انتخاب لنز رنگی باید این مورد را در نظر داشته باشید که مدت زمان استفاده از هر کدام متفاوت خواهد بود. برخی از آنها بطور روزانه مصرف می شوند و صبح روز بعد باید با یک جفت جدید جایگزین شوند. برای بسیاری از مصرف کنندگان هدف از خرید لنز رنگی تغییر رنگ چشم آنها برای یک مهمانی خاص است. مانند جشن های هالووین و عروسی که تاثیر رنگ چشم می تواند یک رویداد فوق العاده را برای شما خلق کند.

پس از اتمام مهمانی و مناسبتی که در آن شرکت داشتید لنز روزانه شما کار خود را انجام داده و شما را بخوبی به هدفتان که همان زیبایی و جذابیت خاص بود رسانده است و بر این اساس باید از بین بروند و دیگر نیازی به شستشو با محلول لنز و نگهداری در جالنزی پیدا نمی کنند. آنها همچنین خیلی ارزان تر از لنزهای با مدت زمان مصرف بالا هستند، بنابراین اگر برای کمتر از یک روز از لنز سالانه یا لنز فصلی استفاده کنید هزینه پرداخت شده بابت آن را به هدر داده اید.

از طرف دیگر لنزهای رنگی دیگر نیز وجود دارند که مدت زمان سه ماه و یک سال دوام خواهند داشت. این نمونه لنزها از هزینه بالاتری برخوردار هستند، اما اگر قصد دارید بیشتر از یک روز یا هفته از لنز خود استفاده کنید و هر روز صبح همان جفت را در چشم خود قرار دهید این بهتر از خرید چند جفت لنز رنگی روزانه است. هنگامی که از این لنزهای تماسی استفاده می کنید یک محلول شوینده به همراه جالنزی برای نگهداری مخاطبین خود نیز تهیه کنید تا بتوانید آنها را تمیز نگه دارید. تمیز کردن کار سختی نیست و حتما باید پس از هر بار استفاده این کار را انجام دهید.

نمره دار یا بدون نمره

تفاوت بین لنز رنگی نمره دار و بدون نمره خیلی واضح و امری بدیهی است. اما موارد مهم دیگری نیز وجود دارد که موقع خرید باید به آنها توجه داشته باشید. برای کسانی که مشکل بینایی ندارند و از عینک استفاده نمی کنند بهترین گزینه سفارش لنز بدون نمره یا همان لنز زیبایی است. بسیاری از محصولات ما پلانو است، بنابراین تنوع بالایی دارند. هر موقع که خواستید از این نوع استفاده کنید ما گزینه های گسترده ای را برای شما در دسترس قرار داده ایم.

ما تعدادی لنز تماسی رنگی در نمره های مختلف را به محصولات خود اضافه کرده ایم، زیرا می دانیم که برخی از مصرف کنندگان ممکن است که دچار عارضه بینایی دوربینی و نزدیک بینی بوده و از عینک استفاده می کنند و تصمیم گرفته اند که استفاده از آن را کنار گذاشته و از لنز رنگی برای اصلاح بینایی خود استفاده کنند. هر روزه بر تعداد لنزهای نمره دار ما افزوده می شود و هم اکنون مجموعه گسترده ای از آنها را فراهم کرده ایم. تنها تفاوت آنها با پلانو در این است که شما مجبورید بر اساس نمره هر چشم خود انتخابی داشته باشید.

برای خرید نوع نمره دار شما باید نسخه خود را با مراجعه به اپتومتریست دریافت کنید. از آنجا که از فن آوری بیشتری برخوردار هستند هزینه آنها از نمونه بدون نمره مقداری بیشتر خواهد بود. اگر می خواهید از آنها استفاده کنید قادر به دیدن حتی بدون عینک خواهید بود و این می تواند کمک بزرگی به شما کند، بنابراین تفاوت لنز چشم رنگی ارزشش را دارد.

لنز رنگی زیبا و باکیفیت

برای کسانی که می خواهند رنگ چشم خود را تغییر دهند، احتمالا لنز رنگی طبیعی و الگو گرفته از رنگ چشم طبیعی برای داشتن یک الگوی واقعی بسیار مهم و حائز اهمیت است. در برخی برندها مشاهده خواهید کرد که برخی از این رنگها با هم ترکیب شده و رنگهایی مانند لنز طوسی عسلی را بوجود آورده اند. با استفاده از این نوع رنگ می توانید چشمانان را کمی جذاب تر نشان دهید. بیشتر خانم هایی که در ایران هستند چشم های تیره دارند و تمایل به تغییر رنگ طبیعی آنها دارند. بهترین گزینه برای آنها استفاده از لنز طبیعی طولانی مدت است.

مواد تشکیل دهنده لنز رنگی

لنزهای رنگی جدید به گونه ای فوق العاده و تخصصی طراحی می شوند. از لنزهایی که از ترکیب یک رنگ ساخته شده اند گرفته تا آنهایی که از ترکیب دو یا سه رنگ ساخته شده اند. یکسری از این طرح ها خاص هستند و از ترکیب رنگهای شدید و دیوانه وار ساخته شده اند که به لنز هالووین و لنز عروسکی معروف شده اند و می توانند شما را تبدیل به یک خون آشام و یا گربه کنند.

دو نوع لنز تماسی وجود دارد که اولین آنها به لنز سخت شناخته می شود و از مواد قابل نفوذ گاز به نام پلی متیل متاکریلات ساخته شده و جنس محکمی دارند. اما استفاده از آنها دیگر برای زیبایی منسوخ شده و بجای آنها از نوع دوم که در ادامه توضیح می دهیم استفاده می شود.

نوع دوم لنز رنگی نرم است که ما در فروشگاه به فروش می رسانیم. اینها با مواد بسیار عالی و منحصر به فرد Polymacon ساخته می شوند. این لنزها برای بیشتر افراد به دلیل داشتن هایدروژل و سیلیکون هایدروژل بهترین گزینه هستند. این بدان معنی است که رطوبت و اکسیژن به اندازه کافی به چشم از طریق لنز وارد می شود و از خشک شدن و تحریک چشم جلوگیری به عمل می آید. درصد تعیین شده برای آب در این لنزها میزان جذب آن را برای این لنزها نشان می دهد.

خرید آنلاین لنز رنگی

برای خرید لنز رنگی نیاز به نسخه دارید

همیشه برای خرید لنز رنگی نیاز به نسخ لنز چشم دارید که توسط پزشک باید تجویز شود. طیف وسیعی از رنگها برای نسخ شما که تجویز می شود وجود خواهد داشت که براحتی می توانید آنها را استفاده و بینایی خود را اصلاح و یا نوع زیبایی بدون نمره آن را تهیه نمایید. هنگام خرید آنلاین لنزهای رنگی رنگ های دیوانه وار و کاملا طبیعی را مشاهده کنید که کاملا اثر بخشی خد را بر روی چشم شما خواند داشت. اینها باعث می شوند که حتی بیشتر مشتریان از نگاه زیبایی که بدست می آورند لذت کامل را ببرند.

خوشحال هستیم که سایت ما را پیدا کردید، چون فقط در اینجا می توانید سبک و سلیقه منحصر به فرد خود را بدست آورید. مجموعه ای از لنزهای زیبا و حتی در موارد خاص فانتزی که چشم های شما را کاملا پوشش می دهند. با خرید آنها می توانید براحتی رنگ طبیعی عنبیه خود را تغییر دهید.

زیبایی محصولات ما در این است که ما تمامی مارک های موجود در بازار جهانی را گرد هم آورده ایم که اکثر مردم دنیا علاقه زیادی به آنها نشان داده اند. ما دیده ایم که رن طبیعی چشم مشتریان ما بخوبی تغییر کرده و در کنار لباس هاس شیک که پوشیده اند جذابیتی وصف ناپذیر بدست آورده اند. با فراهم کردن امکان تهیه لنز رنگی ارزان برای مشتریان در نسخه های نمره دار و بدون نمره تمامی امکانات را فراهم ساخته ایم.

توصیه هایی برای خرید آنلاین

اکنون به مرحله ای رسیده اید که لنز رنگی مورد علاقه خود را پیدا کرده اید ولی نگران هستید که نمره دار آن موجود نباشد؟ نگران نباشید، چون ما در لنزویژن بیشتر محصولات را برای چشم های نمره دار تهیه کرده ایم و می توانید بر اساس نسخه خود آنها را انتخاب کنید. حتی می توانید در صورت داشتن نمره های متفاوت برای هر چشم نیز انتخابی مفاوت داشته باشید.

قبل از خرید هر جفت از آن ما همیشه توصیه می کنیم که مشتریان ما به چشم پزشک مراجعه کنند. حتی اگر برای یک شب هم بخواهند از لنز رنگی استفاده کنند همیشه توصیه می شود که مطمئن شوند تا برای چشم آنها ضرری نداشته باشد و کاندیدای مناسبی برای استفاده باشند. هر سفارش باید توسط یک پزک مورد تایید قرار گیرد چون در راستای سلامت انسان قرار می گیرد.

اگر نسخه خود را در دست دارید و قبلا هم از از این نوع لنز استفاده کرده اید خوشحال می شویم که لنزهای نمره دار خود را برای دوربینی و نزدیک بینی به شما معرفی کنیم. آنها برای هر مکانی مناسب هستند و و برای هر نوع شرایط و سلیقه ای در تناسب کامل هستند. با گزینه های زیادی که در دسترس شماست انتخاب یک جفت مناسب کار دشواری نخواهد بود.

لنزهای رنگی ارزان با کیفیت جهانی

در این فروشگاه در رابطه با محصولات لنز رنگی ارزان ، ما باکیفیت ترین و بی نظیرترین ها را ارائه می دهیم. ما به مشتریان عزیز خود اطمینان می دهیم که محدوده ای از بهترین برندها را چه از نظر کیفیت بصری و چه زیبایی طبیعی فراهم کرده ایم تا بتوانند تجربه بسیار خوبی در این زمینه داشته باشند.

تمامی لنزهای ما با جدید ترین تکنولوژی های روز دنیا تولید می شوند و از کیفیت بسیار خوبی برخوردار هستند. ماده سازنده آنها از جنس پلاستیک نرم بوده که بسیار سبک و راحت است. طراحی های خیره کننده و زیبا از طریق رنگدانه های بکار برده شده محصولی جسورانه و زیبا خلق کرده است. این رنگبندی بسیارجذاب به مصرف کننده اجازه می دهد تا رنگ چشم تیره و حتی قهوه ای را بطور کامل پوشش دهد.

استفاده از یک جفت و گذاشتن لنز در چشم مانند لنزهای طبی معمولی است. بهتر است قبل از استفاده حتما دستورالعمل های روی جعبه لنز را به دقت بخوانید و بخوبی رعایت کنید تا اطمینان حاصل شود که موقه گذاشتن و برداشتن لنز از چشم ایمنی کامل برقرار باشد. همیشه محیطی را که در آن هستید تمیز و بهداشتی نگه دارید. گگرچه باری امر زیبایی از آنها استفاده می کنید اما فراموش نکنید که در کنار آن تامین سلامت چشم امری مهم و ضروری است.

نحوه صحیح نگهداری از لنز رنگی

نحوه مراقبت از لنز رنگی

در این قسمت برا شما عزیزان هر آنچه در باره نگهداری از لنز رنگی مورد نیاز است را بیان نموده ایم. نحوه مراقبت از آنها به همان اندازه اهمیت دارد که از آنها در چشم خود نیز استفاده می کنید. این موضوع بخصوص برای لنزهای قابل استفاده مجدد صدق می کند که معمولا ماهانه، فصلی و یا سالیانه هستند. شما همیشه باید لنز خود را در یک جالنزی حاوی مایع لنز مورد تایید پزشک قرار دهید. مورد جالنزی روشی مناسب برای ایمن نگه داشتن لنزهای شما از باکتری و میکروب است.

نکاتی برای نگهداری مناسب

 • همیشه از یک جالنزی و محلول برای نگهداری از لنزهای طولانی مدت استفاده کنید
 • همیشه از محلول برای سایر جوانبی لنز استفاده کنید به این علت که آب معمولی نباید با لنز تماس داشته باشد
 • قبل از استفاده مجدد از لنز رنگی حتما آنها را از لحاظ باقی ماندن چربی ها بر روی آن برسی کنید
 • همیشه حداقل دو روز یکبار محلول داخل جالنزی خود را تعویض کنید
 • همیشه قبل از دست زدن به لنزهای تماسی یا سایر لوازم جانبی، دستان خود را با آب و صابون بشویید
 • هرگز از محلول تاریخ گذشته برای ضدعفونی کردن و نگهداری لنز خود استفاده نکنید

نحوه شستن لنز چشم رنگی

بعد از یک روز استفاده از لنز رنگی بهتر است آنها را بیرون آورده و قبل از گذاشتن در جالنزی کاملا تمیز کنید. این کار به علاوه بر ضدعفونی کردن باعث می شود رطوب آن برگشته و آماده استفاده برای مرتبه بعدی شود. در مدتی که لنز در چشم شما بوده باقیمانده هایی از گرد وغبار رو سطح آن جمع شده و باید از بین بروند. مراحل زیر را برای شستشو باید سپری کنید :

 1. دستان خود را قبل از لمس کردن لنز رنگی خود با صابون شستشو دهید و با حوله کاملاً خشک کنید
 2. لنز را در کف دست خود قرار دهید و برای جابجایی لنزها از نوک انگشتان خود استفاده کنید
 3. مقدار کمی از محلول لنز تماسی را در کف دست خود بریزید
 4. لنزها را به آرامی با نوک انگشتان خود مالش دهید تا هرگونه آلودگی از بین برود
 5. سپس در آخر لنز را با مقداری محلول تازه مجدد شستشو دهید تا آلودگی جدا شده ای بر روی آن بجا نماند
 6. لنز تمیز شده را در یک جالنزی ضدعفونی شده و حاوی مقداری مایع لنز قرار دهید

توصیه می کنیم هر عدسی را بطور جداگانه ضدعفونی کنید تا آسیبی به آنها وارد نشود و حتما تمامی مراحل بالا را با دقت زیادی انجام دهیدتا مشکلی پیش نیاید. همیشه پس از بیرون آوردن لنزها برای نگهداری از جالنزی مناسب و تمیز استفاده کنید.

چرا باید از محلول برای تمیز کردن لنز رنگی استفاده کنم ؟

آنها دارای خاصیت ضد باکتری هستند که به نگهداری و تازه ماندن لنز رنگی کمک می کنند. برای تمیز کردن لنزها نباید از آب و بزاق دهان و مایعات دیگری استفاده کنید زیرا این مواد می توانند حاوی باکتری های مضر در داخل خود باشند. در نتیجه محلول مخصوص به شما کمک می کند تا لنزهای رنگی خود را تازه و مرطوب نگه دارید، راحتی کامل لنز را در تماس با چشم فراهم کرده و همچنین سایش این دو را بر روی هم راحت می کند.

مکان نگهداری لنز رنگی باید تمیز باشد

یک از مواردی که در نگهداری از لنزهای رنگی نباید نادهده گرفته شود، مکانی است که قرار است در آن نگهداری شود. اگر مکان نگهداری آن تمیز نباشد پس در نتیجه شستشو و ضدعفونی کردن نیز فایده ای نخواهد داشت چون دوباره کثیف خواهند شد. درست مانند شستن لنز قبل از تمیز کردن جای نگهداری لنز دستان خود را تمیز و ضدعفونی کنید و سپس داخل جالنزی را شسته و خشک کنید.

می توانید یک مسواک مخصوص برای این کار تهیه کنید که خیلی به راحت و کامل تمیز کردن باکتری و چربی ها آن کمک می کند. برخی مواقع می توانید از مواد خاصی که خاصیت ضد باکتریایی دارند برای آن استفاده کنید، البته توجه داشته باشید که این مواد با لنز شما هیچگون تماسی نداشته باشند.

انتخاب لنز رنگی متناسب با شما

چگونه لنز رنگی متناسب خود را انتخاب کنیم ؟

اکثر خانم ها تمایل به این موضوع دارند که به سراغ لنز رنگی بروند اما نمی دانند چه نوع از آن برایشان مناسب است. اینکه باری چه هدفی می خواهید از این لنزها استفاده کنید هم مهم است، مثلا می خواهید به یک مهمانی خاص مانند جشن های عروسی یا هالووین بروید یا اینکه می خواهید چشمی مانند گربه داشته باشید یا به اصطلاح لنز شما گربه ای باشد. می دانیم که انتخاب های زیادی در دسترس است و ما برای همین اینجا هستیم ا شما را راهنمایی کنیم.

موقعی که تصمیم گرفتید رنگ چشم خود را تغییر دهید، نوبت به آن می رسد که رنگ لنز خود را انتخاب کنید. موقع انتخاب عوامل متعددی مانند تن پوست، رنگ مو و رنگ چشم طبیعی خود را در نظر بگیرید.

چند نکته در مورد انتخاب لنز رنگی

 • کمد لباسهای شما جای خوبی برای شروع است. وقتی برای خرید لباس به فروشگاه مراجعه می کنید آنهایی را انتخاب می کنید که با سبک طبیعی شما سازگار هستند. پس از مدتها دیگر متوجه شده اید که چه رنگهایی به شما می آید.
 • اگر چشم های شما رنگی هستند و بدنبال این هستید که در آنها تغییر اندکی ایجاد کنید، باید درباره رنگ آن بیشتر فکر کنید. رنگی را انتخاب کنید که تغییر طبیعی در چشم شما ایجاد کند.
 • اگر رنگ چشم شما روشن است و بدنبال یک تغییر رنگ طبیعی هستید، رنگهایی را انتخاب کنید که تطابق بیشتری با رنگ چشم شما دارند. به عنوان مثال، رنگ آبی، طوسی و سبز انتخاب های خوبی هستند.
 • اگر رنگ چشم شما تیره است و میخواهید یک تغییر رنگ طبیعی داشته باشید، از لنزهای مات استفاده کنید. در این صورت انتخاب های زیادی پیش روی شما خواهد بود. بنفش، سبز، عسلی، طوسی و یا آبی، انتخاب های خوبی خواهند بود.
 • افرادی که دارای پوستهای خنثی هستند برای ایجاد یک تغییر چشمگیر باید لنز رنگی انتخاب کند که رنگ گرمی داشته باشد، مانند قهوه ای روشن و عسلی بدون دور که جذابیت خاصی دارند

انتخاب لنز متناسب برای شما بستگی به استایل و ظاهر لباس و کفش ما هم دارد. آیا شما می خواهید برای مدت طولانی و انجام کارهای روزمره از لنز رنگی استفاده کنید یا برای یک مهمانی یک شبه؟ جواب این سوالات را باید موقع خرید در ذهن خود داشته باشید. در ادامه برخی از موارد استفاده از این نوع لنزهای تماسی را برای شما آورده ایم :

برای استفاده روزمره

خرید یک جفت لنز با ظاهری کاملا طبیعی مناسب برای کسانی است که می خواهند هر روز از آن استفاده کنند، بخصوص باری افرادی که مشکل بینایی هم داشته و نوع لنز طبی رنگی آن را استفاده می کنند. خوشبختانه ما طیف وسیعی از رنگهای کاملا طبیعی را برای شما فراهم آورده ایم. توجه داشته باشید که برخی از آنها مانند بنفش انتخاب خوبی برای استفاده روزمره نخواهند بود.

جایگزین کردن هر روزه

برخی از خانم ها دوست دارند هر روز از یک رنگ لنز استفاده کنند تا توجه دیگران را به سمت خود جلب نمایند. استفاده از رنگهایی مانند بنفش و صورتی می تواند خیلی تاثیر گذار باشد. شاید دوست داشته باشید برای مهمان آخر شب یک رنگ و برای روز بعد و رفتن به خیابان و خرید از یک رنگ متنوع دیگر استفاده کنید. برخی دیگر نیز دمدمی مزاج هستند خیلی زود از رنگ لنز خود زده شده و به دنبال یک جفت جدید هستند.

استفاده برای موارد فانتزی

در برخی مهمانی ها لازم است که برای دیوانه وار و در عین حال جذاب بودن لنز فانتزی استفاده کنید. مثلا برای مهمانی های عید نوروز و یا کریسمس. این لنزها به شما ظاهری فوق العاده و عالی می دهد که باعث می شود دوستانتان را حیرت زده کنید. این لنزها باعث می شود واقعا بینظیر به نظر برسید. اگر به دنبال این نوع لنز رنگی هستید، قطعا در فروشگاه ما آنها را با نام لنز رنگی رینو خواهید یافت.

امیدواریم این راهنمایی ها انتخاب هزینه لنز رنگی مناسب شما را کمی راحت تر کرده باشد. اگر یک نوع برند جدید پیدا کردید که کاملا زیباست حتما یک عکس از آن به همراه نام برند را برای ما ارسال کنید تا به مجموعه محصولات خود آنها را اضافه کنیم.

blank
( پرداخت درمحل ویژه تهران )
+